Ochrana osobných údajov 

Podmienky ochrany osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby

 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Ochrana osobných údajov našich klientov je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti:

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Pressroom, s.r.o. so sídlom: Bosákova 5/A, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO:  35 874 198, zapísaná v Obchodnom registri MESTSKÉHO súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30524/B (ďalej aj „Spoločnosť“).

 

Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať:

telefonicky: + 421 908 755 690    

e-mailom: renata@pressroom.sk alebo renata@citimsatudobre.sk

poštou na adresu nášho sídla.

 

OSOBNÉ ÚDAJE A DOTKNUTÁ OSOBA

Osobné údaje sú podľa čl. 4 ods. 1 Nariadenia akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, tak ste sa stali dotknutou osobou.

 

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli sprevádzať klientov počas procesu individuálnych osobných alebo online konzultácii.

 

Dôvod a účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané na právnom základe v zmysle ust. čl. 6 ods. 1 písm. a)  Nariadenia; t.j. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Prevádzkovateľ v informačnom systéme spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom osobných  a online poradenských konzultácií.

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, a to po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, resp. skartuje.

 

Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. 

 

ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás, a to udelením Vášho písomného súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. Neposkytnutie Vašich osobných údajov však spôsobí nemožnosť poskytnutia našich služieb.

 

Základné zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb riadi nasledovnými zásadami:

·         Zásada zákonnosti - osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby;

·         Zásada obmedzenia účelu - osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, (ak je v súlade s osobitným predpisom) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom;

·         Zásada minimalizácie osobných údajov - spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú;

·         Zásada správnosti - spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili;

·         Zásada minimalizácie uchovávania - osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej  osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu, a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby;

·         Zásada integrity a dôvernosti - osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov;

·         Zásada zodpovednosti - prevádzkovateľ je zodpovedný za nedodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

 

 

Práva dotknutej osoby

Za podmienok stanovených v Nariadení máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

 

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

Ako dotknutá osoba máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a právo získať prístup k takýmto údajom vrátane určenia účelov spracúvania, kategórii osobných údajov, identifikáciu osôb, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, predpokladanú dobu uchovávania osobných údajov, existencie práva na opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu, práva podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, existencie automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania ohľadom osobných údajov, v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii máte právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu.

Naša Spoločnosť Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, Vám bude účtovaný primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

Právo na prenos osobných údajov

Máte právo preniesť Vaše osobné údaje inému subjektu, ktorý bude Vaše osobné údaje ďalej spracovávať. Toto právo sa však nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Právo na opravu

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, nesprávne alebo neúplné, máte právo požadovať ich opravu alebo doplnenie.

 

Právo na výmaz (zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak nie sú tieto osobné údaje potrebné pre účely, na ktoré sa získavali alebo spracúvali, ak sa Vaše osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak osobné údaje musia byť vymazané v zmysle osobitných právnych predpisov. Osobné údaje však nemusia byť vymazané, ak je ich zachovanie potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, a na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to v prípade, ak ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely spracúvania, ale ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť proti spracúvaniu Vašich osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov

Nakoľko Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

                                                             

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, ako aj k zabezpečeniu dátových úložísk, najmä ochranou databáz heslom, ochranou počítačov antivírovým a antispamovým softvérom.

 

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu úložísk osobných údajov v listinnej podobe v samostatne uzamykateľnej miestnosti chránenej el. zabezpečovacím systémom. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že dodržiava povinnosť mlčanlivosti pri spracúvaní osobných údajov.

 

 

ZMENY PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA

 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2020.

Potrebujete pomoc?

Napíšte  na renata@citimsatudobre.sk alebo volajte na 0908 755 690.

Sme tu pre vás, rádi vám pomôžeme.