Všeobecné obchodné podmienky

Prajem krásny deň, volám sa Renata Poláková

Som konateľka spoločnosti Pressroom, s.r.o. Pracujem s technológiou analýzy a harmonizácie informačného poľa TimeWaver MED a Frequency. Podporujem ľudí, ktorí sa chcú cítiť dobre.

Prečítajte si, prosím, dôkladne tieto Všeobecné obchodné podmienky. Kliknutím tlačidla ODOSLAŤ v predajnom formulári potvrdzujete, že ste sa oboznámili s obchodnými podmienkami uvedenými nižšie, že im plne rozumiete a súhlasíte s nimi. 

Ďakujem.

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE poskytovanie sluŽIEB  

V týchto obchodných podmienkach Vás chcem informovať o spoločnosti Pressroom, s.r.o. a pravidlách obchodovania s Vami prostredníctvom internetu.

1. Informácie o kupujúcom a predávajúcom

Kupujúcim sa pre účely týchto Všeobecných ochodných podmienok rozumie zákazník - fyzická alebo právnická sooba.

Predávajúcim sa pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie spoločnosť Pressroom, s.r.o. so sídlom Bosákova 5/A, 851 04 Bratislava, IČO: 35 874 198, IČ DPH: SK2021776790. Spoločnosť je zapísaná v OR MS Bratislava III, vložka číslo: 30524/B. Uvedená právnická osoba je výhradným poskytovateľom služieb dostupných na webe renatapolakova.sk

2. Informácie o produktoch a službách

Informácie o produktoch a službách, aj elektronicky poskytovaných, sú k dispozícii v slovenskom jazyku na webových stránkach uvedených v bode 1. Produkty a služby sú prístupné po úspešnom dokončení nákupu. Predávajúci je na území SR evidovaný ako platca DPH.

3. Ochrana autorských práv

Produkty a služby, aj elektronicky poskytované, sú určené pre osobnú potrebu Kupujúceho. Produkty a služby, ktoré Predávajúci prostredníctvom webových stránok predáva vrátane ich obsahu, podliehajú ochrane autorských práv. Ich ďalšie šírenie ako celku alebo ich častí je bez súhlasu držiteľa autorských práv zakázané. Kupujúci odpovedá Predávajúcemu ako distribútorovi zastupujúceho držiteľa autorských práv za prípadnú ujmu, ktorú porušením autorských práv spôsobí.

4. Objednávka a nákup

Kupujúci zadáva objednávku elektronicky vyplnením príslušného formulára na webovej stránke. Odoslaním formulára následne Kupujúci vyjadruje súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ako i so spracovaním osobných údajov. Kupujúci sa objednaním služby alebo produktu zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. 

5. Zrušenie objednávky 

Ku zrušeniu objednávky dôjde automaticky neuhradením čiastky objednávky v stanovenom termíne splatnosti. Termín splatnosti je štandardne stanovený na 3 kalendárne dni odo dňa objednania.

6. Cena a spôsob platby 

CENA

Cena produktov a služieb je uvedená na predajnom formulári. Predávajúci je platca DPH. Kupujúci sa objednaním služby alebo produktu zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. Predávajúci vystaví Kupujúcemu zálohovú faktúru, ktorá slúži ako podklad k zaplateniu kúpnej ceny a po úhrade Kupujúcim vystaví Predávajúci Kupujúcemu zúčtovaciu faktúru, ktorá je dokladom o zaplatení kúpnej ceny. Faktúry Predávajúci zasiela Kupujúcemu na email, ktorý Kupujúci uviedol v predajnom formulári. V prípade, ak Kupujúci uhrádza cenu na viaceré časti, tak objednaním a úhradou prvej časti ceny sa zaväzuje uhradiť všetky časti ceny. Po uhradení kúpnej ceny sa Predávajúci zaväzuje dodať uhradenú službu alebo produkt, ale jej časť Kupujúcemu. Predávajúci prijíma platby v mene EUR. 

SPÔSOB PLATBY

Spôsob platby si Kupujúci vyberie pri vyplňovaní objednávkového formulára. Po odoslaní formulára presmeruje systém Kupujúceho na ďalšiu stránku podľa zvoleného spôsobu platby. Platba je úspešne dokončená zobrazením potvrdzujúcej správy a jej zaslaním na e-mail zadaný Kupujúcim v predajnom formulári. V prípade neúspešnej úhrady je Kupujúci informovaný správou zobrazenou na platobnej stránke a zaslaným e-mailom.

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovania online platieb. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou šifrovaného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

7. Garancia vrátenia peňazí

Toto ustanovenie platí pre produkty a služby, pri ktorých je v predajnom formulári uvedené, že na produkt platí garancia vrátenia peňazí. V tomto prípade pri objednaní online produktu alebo služby má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v rámci časového limitu uvedeného na predajnej stránke daného produktu (minimálne ale 14 dní). Odstúpenie je možné uskutočniť elektronickou formou - zaslaním e-mailu na adresu renata@renatapolakova.sk s prehlásením, že od zmluvy Kupujúci odstupuje a s priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene online kurzu. Čiastka bude vrátená do tridsiatich dní od odoslania dobropisu Kupujúcemu. Čiastka bude vrátená späť bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy je Kupujúcemu ukončený prístup do členskej sekcie s doposiaľ zverejnenými materiálmi plateného online kurzu, ak išlo o takýto typ služby. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy v rámci garancie vrátení peňazí, nemá nárok na doposiaľ nezverejnené lekcie a bonusy súvisiace s programom.

Prípadné reklamácie alebo námietky môže kupujúci kedykoľvek vzniesť elektronickou formou – zaslaním e-mailu na adresu renata@renatapolakova.sk. Pre podanie reklamácie či námietky nie je daný žiadny zvláštny formulár. Z vyjadrenia Kupujúceho však musí vždy vyplývať, v čom spočíva reklamácia či námietka, a aký spôsob vybavenia požaduje. O podanej reklamácii či námietke rozhodne Predávajúci najneskôr do tridsiatich dní od jej obdržania. Kupujúci bude vyrozumený e-mailom vrátane odôvodnenia.

8. Doručenie a sprístupnenie produktu

Po úspešnom zrealizovaní a potvrdení platby Predávajúci telefonicky alebo e-mailom kontaktuje Kupujúceho do 3 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady na účet Predávajúceho alebo je online sprístupnený zakúpený produkt nebo služba, ak to produkt umožňuje.

9. Reklamácia – nedoručenie produktu alebo nesprístupnenie služby

V prípade že Kupujúci obdržal potvrdzujúcu správu o úspešne zrealizovanej platbe za produkt alebo službu, a produkt alebo služba neboli sprístupnené, alebo ho Predávajúci nekontaktoval, alebo pokiaľ nastal nejaký iný problém, Kupujúci kontaktuje Predávajúceho na adrese renata@renatapolakova.sk.

10. odstúpenie od zmluvy

V prípade že Kupujúci obdržal produkt alebo službu od Predávajúceho, vzdáva sa nároku odstúpenia od zmluvy do 14 dní. Moment obdržania produktu alebo služby je poskytnutie služby alebo prenesenie expertného programu do Healy Kupujúceho. Pokiaľ ode o služby poskytované opakovane alebo vo viacerých častiach, Kupujúci sa vzdáva práva na odstúpenie do 14 dní absolvovaním prvej konzultácie.

11. Ochrana osobných údajov

Predávajúci vyhlasuje, že všetky údaje o Kupujúcom získané v rámci objednávky a dodávky produktov a služieb sú uložené v zabezpečenej databáze a Predávajúci je neposkytne tretím stranám. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať Predávajúceho, aby boli osobné a/alebo firemné údaje Kupujúceho z databázy Predávajúceho vymazané. Predávajúci mu bez odkladu vyhovie.

12. Právna príslušnosť

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

13. Vylúčenie zodpovednosti

Všetky produkty a služby, ktoré Predávajúci poskytuje slúžia ako podpora fyzického a mentálneho stavu Kupujúceho. Predávajúci nezodpovedná za úspech či neúspech pri ich aplikácii v praxi. Pri využívaní produktu alebo služby Predávajúceho je Kupujúci plne zodpovedný za svoje konanie a rozhodovanie, úspech závisí od viacerých faktorov, ktoré závisia najmä od osobného rozhodnutia a konania, a taktiež ďalšieho množstva vonkajších faktorov, ktoré Predávajúci nedokáže ovplyvniť, ako napr. znalosti, skúsenosti, zdravotný stav, sila vôle, finančná situácia, átď. Kupujúceho. Služby nie sú určené na liečbu, liečenie, zmiernenie, diagnostiku alebo prevenciu ochorení, neboli schválené notifikovaným orgánom a nepodliehajú postupu posudzovania zhody MDD/MDR. Informácie na tejto stránke slúžia len na referenčné a vzdelávacie účely. Nemali by sa považovať za náhradu odborného lekárskeho poradenstva, diagnózy alebo liečby. Vždy by mal Kupujúci požiadať o radu kvalifikovaného lekára. V prípade vzdelávacích produktov alebo služieb v oblasti osobnostného a duchovného rozvoja Predávajúci upozorňuje na fakt, že v ich priebehu môže byť Kupujúci vystavený fyzickému, psychickému či emocionálnemu zaťaženiu, a je plne na zodpovednosti a rozhodnutí Kupujúceho, či navrhované cvičenia, úkony alebo úlohy podstúpi alebo nie. Účasť v  programoch alebo využití služieb v oblasti osobnostného a duchovného rozvoja je určená ľuďom, ktorí majú záujem o osobný rast, a ktorí netrpia žiadnou duševnou či mentálnou poruchou.

 

V závere Predávajúci opäť zdôrazňuje, že informácie obsiahnuté v produktoch a službách nemôžu nahradiť individuálnu konzultáciu kvalifikovaného odborníka a rovnako nemôžu nahradiť odbornú alebo lekársku pomoc a starostlivosť. Produkty môžu obsahovať informácie o produktoch a službách tretích osôb a i tieto informácie sú iba doporučením a vyjadrením názoru Predávajúceho k danej problematike.

Webové stránky podľa bodu 1. môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

14. Záverečné ustanovenia

Pokiaľ medzi Predávajúcim a Kupujúcim dôjde ku spotrebiteľskému sporu, má Kupujúci právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona o ochrane spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach www.soi.sk.

Informácie sú podávané predovšetkým webových stránok renatapolakova.sk, citimsatudobre.sk, poprípade ďalšími informačnými kanálmi, spravidla e-mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Každá nová verzia Všeobecných obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach renatapolakova.sk s označeným dátumom platnosti. Všetky objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.

Účinnosť: Tieto Všeobecné ochodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2022.