Všeobecné obchodné podmienky

Prajem krásny deň, volám sa Renata Poláková, som konateľka spoločnosti Cítimsatudobre, s.r.o.

Skúmam a prácou s klientmi prakticky aplikujem prepojenie výživového programu Metabolic Balance s technológiou harmonizácie informačného poľa TimeWaver a prapôvodnými Znalosťami. Som terapeutka celkovej zmeny pohľadu na Život - zakladateľka projektu ZDRAVIE VĎAKA KONTROLE MYŠLIENOK.

Prečítajte si, prosím, dôkladne tieto Všeobecné obchodné podmienky. Kliknutím tlačidla ODOSLAŤ v predajnom formulári potvrdzujete, že ste sa oboznámili s obchodnými podmienkami uvedenými nižšie, že im plne rozumiete a súhlasíte s nimi. 

Ďakujem.

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ONLINE PROGRAMY  

V týchto obchodných podmienkach Vás chcem informovať o mojej spoločnosti a pravidlách obchodovania s Vami prostredníctvom internetu.

1. Informácie o kupujúcom a predávajúcom

Kupujúcim sa pre účely týchto Všeobecných ochodných podmienok rozumie zákazník - fyzická alebo právnická sooba.

Predávajúcim sa pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie spoločnosť Cítimsatudobre, so sídlom Bosákova 5/A, 851 04 Bratislava, IČO: 50 962 256, DIČ: 2120569583. Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I, vložka číslo:  121552/B. Uvedená právnická osoba je výhradným distribútorom elektronických produktov a služieb dostupných na webe www.renatapolakova.cz

2. Informácie o produktoch a službách

Informácie o elektronických produktoch a službách sú k dispozícii v slovenskom jazyku na webových stránkach uvedených v bode 1. Produkty a služby sú prístupné online po úspešnom dokončení nákupu. DPH ani iné dane Predávajúci Kupujúcemu neúčtuje.

3. Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby sú určené pre osobnú potrebu Kupujúceho. Produkty a služby, ktoré Predávajúci prostredníctvom webových stránok predáva vrátane ich obsahu, podliehajú ochrane autorských práv. Ich ďalšie šírenie ako celku alebo ich častí je bez súhlasu držiteľa autorských práv zakázané. Kupujúci odpovedá Predávajúcemu ako distribútorovi zastupujúceho držiteľa autorských práv za prípadnú ujmu, ktorú porušením autorských práv spôsobí.

4. Objednávka a nákup

Kupujúci zadáva objednávku elektronicky vyplnením príslušného formulára na webovej stránke. Odoslaním formulára následne Kupujúci vyjadruje súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ako i so spracovaním osobných údajov.

5. Zrušenie objednávky 

Ku zrušeniu objednávky dôjde automaticky neuhradením čiastky objednávky v stanovenom termíne splatnosti. Termín splatnosti je štandardne stanovený na sedem kalendárnych dní odo dňa objednania.

6. Cena a spôsob platby 

CENA

Cena produktov a služieb je uvedená na predajnom formulári. Predávajúci nie je platca DPH. Predávajúci vystaví Kupujúcemu faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení produktu, či služby. Predávajúci prijíma platby v mene EUR.

SPÔSOB PLATBY

Spôsob platby si Kupujúci vyberie pri vyplňovaní objednávkového formulára. Po odoslaní formulára presmeruje systém Kupujúceho na ďalšiu stránku podľa zvoleného spôsobu platby. Platba je úspešne dokončená zobrazením potvrdzujúcej správy a jej zaslaním na e-mail zadaný Kupujúcim. V prípade neúspešnej úhrady je Kupujúci informovaný správou zobrazenou na platobnej stránke a zaslaným e-mailom.

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovania online platieb. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou šifrovaného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

7. Garancia vrátenia peňazí

Toto ustanovenie platí pre produkty a služby, pri ktorých je v predajnom formulári uvedené, že na produkt platí garancia vrátenia peňazí. V tomto prípade pri objednaní online produktu alebo služby má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v rámci časového limitu uvedeného na predajnej stránke daného produktu (minimálne ale 14 dní). Odstúpenie je možné uskutočniť elektronickou formou - zaslaním e-mailu na adresu podpora@citimsatudobre.sk s prehlásením, že od zmluvy Kupujúci odstupuje a s priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene online kurzu. Čiastka bude vrátená do tridsiatich dní od odoslania dobropisu Kupujúcemu. Čiastka bude vrátená späť bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy je Kupujúcemu ukončený prístup do členskej sekcie s doposiaľ zverejnenými materiálmi plateného online kurzu. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy v rámci garancie vrátení peňazí, nemá nárok na doposiaľ nezverejnené lekcie a bonusy súvisiace s programom.

Prípadné reklamácie alebo námietky môže kupujúci kedykoľvek vzniesť elektronickou formou – zaslaním e-mailu na adresu podpora@citimsatudobre.sk. Pre podanie reklamácie či námietky nie je daný žiadny zvláštny formulár. Z vyjadrenia Kupujúceho však musí vždy vyplývať, v čom spočíva reklamácia či námietka, a aký spôsob vybavenia požaduje. O podanej reklamácii či námietke rozhodne Predávajúci najneskôr do tridsiatich dní od jej obdržania. Kupujúci bude vyrozumený e-mailom vrátane odôvodnenia.

8. Doručenie a sprístupnenie produktu

Po úspešnom zrealizovaní a potvrdení platby je Kupujúcemu online sprístupnený zakúpený produkt nebo služba.

9. Reklamácia – nedoručenie produktu alebo nesprístupnenie služby

V prípade že Kupujúci obdržal potvrdzujúcu správu o úspešne zrealizovanej platbe za produkt alebo službu, a produkt alebo služba neboli sprístupnené, alebo pokiaľ nastal nejaký iný problém, Kupujúci kontaktuje Predávajúceho na adrese podpora@citimsatudobre.sk.

10. Ochrana osobných údajov

Predávajúci vyhlasuje, že všetky údaje o Kupujúcom získané v rámci objednávky a dodávky produktov a služieb sú uložené v zabezpečenej databáze a Predávajúci je neposkytne tretím stranám. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať Predávajúceho, aby boli osobné a/alebo firemné údaje Kupujúceho z databázy Predávajúceho vymazané. Predávajúci mu bez odkladu vyhovie.

11. Právna príslušnosť

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

12. Vylúčenie zodpovednosti

Všetky produkty a služby, ktoré slúžia pre vzdelávacie a informačné účely v oblasti stravovania, mentoringu, harmonizácie informačného poľa, osobnostného a duchovného rozvoja sú iba návody a doporučenia, nie som akokoľvek zodpovedná za Váš úspech či neúspech pri ich aplikácii v praxi. Pri využívaní môjho produktu alebo služby ste plne zodpovední za svoje konanie a rozhodovanie. Váš úspech závisí od viacerých faktorov, ktoré závisia najmä od Vášho osobného rozhodnutia a konania, a taktiež ďalšieho množstva vonkajších faktorov, ktoré nedokážem ovplyvniť, ako napr. Vaše znalosti, skúsenosti, zdravotný stav, sila vôle, finančná situácia, atď. V prípade vzdelávacích produktov alebo služieb v oblasti osobnostného a duchovného rozvoja by som Vás rada upozornila na fakt, že v ich priebehu môžete byť vystavení fyzickému, psychickému či emocionálnemu zaťaženiu, a je plne na Vašej zodpovednosti a rozhodnutí, či navrhované cvičenie alebo úlohy podstúpite alebo nie. Účasť v  programoch alebo využití služieb v oblasti osobnostného a duchovného rozvoja je určená ľuďom, ktorí majú záujem o osobný rast, a ktorí netrpia žiadnou duševnou či mentálnou poruchou.

Ešte by som Vám rada dala do pozornosti, že informácie obsiahnuté v mojich produktoch a službách  nemôžu nahradiť individuálnu konzultáciu kvalifikovaného odborníka. Rovnako nemôžu nahradiť odbornú alebo lekársku pomoc a starostlivosť. Produkty môžu obsahovať informácie o produktoch a službách tretích osôb a i tieto informácie sú iba doporučením a vyjadrením môjho názoru k danej problematike.

Webové stránky podľa bodu 1. môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

13. Záverečné ustanovenia

Pokiaľ medzi Predávajúcim a Kupujúcim dôjde ku spotrebiteľskému sporu, má Kupujúci právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona o ochrane spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach www.soi.sk.

Informácie sú podávané predovšetkým webových stránok www.renatapolakova.sk, www.citimsatudobre.sk, poprípade ďalšími informačnými kanálmi, spravidla e-mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Každá nová verzia Všeobecných obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach www.renatapolakova.sk s označeným dátumom platnosti. Všetky objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.

Účinnosť: Tieto Všeobecné ochodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.10.2019. 

Vďaka za Váš čas, pozornosť a dôveru!

Viac si môžete pozrieť aj tu: